.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمانشرایط شرکت کنندگان
دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 3 محاسبه از سازمان نظام مهندسي ساختمان

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس داراي پروانه اشتغال پايه 3 محاسبه گروه عمران

مدت
24  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  • ملات ها و اندودها و آزمایشات مربوط به مقاومت آنها ( مقاومت فشاری و برش ملات، مقاومت فشاری و خمشی آجر و ...)
  • نحوه اجرای صحیح کرسی چینی و آجر چینی
  • سیستم های سقف در ساختمان ها با مصالح بنایی و تمهیدات لازم برای آنها (یکپارچگی توزیع بار و ...)
  • قطعات الحاقی و تمهیدات لازم برای آنها در ساختمان های با مصالح بنایی تحت اثر زلزله
  • دیوارهای مسلح و غیر مسلح
  • مشخصات و نحوه تعبیه کلاف های قائم و افقی
  • ارزیابی عملکرد و مقاوم سازی ساختمانهای با مصالح بنایی موجود