.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمانشرایط شرکت کنندگان
دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 2نظارت از سازمان نظام مهندسي ساختمان

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس داراي پروانه اشتغال پايه 2 نظارت گروه عمران

مدت
16  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  • روشهای تهیه نقشه چون ساخت (ازبیلت) برای تهیه مدارک فنی
  • معرفی اقدامات اولیه و تشخیصی ( بازدید،انجام آزمایشات سریع، نارسایی ها و طبقه بندی آنها)
  • آسیب دیدگی ها(تغییر شکلها، حرکات غیر متقارن، خرابی های مشهود بتن و فولاد، گسیختگی و لطمات موضعی)
  • ارزیابی وضع موجود سازه و باقیمانده مقاومت آن
  • انتخاب روش و مصالح مناسب برای تقویت
  • بازطراحی و ارائه طرح تقویت
  • برنامه ریزی عملیات تعمیر و تقویت( مراحل تخریب، اصلاح، استفاده از مصالح جانشین و مراقبت از مصالح جانشین)