.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

 

 شرایط شرکت کنندگان
دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 3 نظارت از سازمان نظام مهندسي ساختمان

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس داراي پروانه اشتغال پايه 3 نظارت گروه عمران

مدت
16  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  • کلیات و تعاریف
  • اهمیت دفاع غیرعامل و اهداف آن
  • تاریخچه پدافند غیر عامل
  • ملاحظات مربوط به سازه، معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی در دفاع غیر عامل
  • بارهای ناشی از انفجار