.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمانشرایط شرکت کنندگان
دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 3 نظارت از سازمان نظام مهندسي ساختمان

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس داراي پروانه اشتغال پايه 3 نظارت گروه عمران

مدت
16  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 • تعریف گودبرداری، شناخت موضوع و خطرات و تبعات احتمالی ناشی از گودبرداری غیر اصولی
 • بررسی پایداری دیواره گود و کف گود (در موارد خاص،فشارهای رو به بالا)
 • بررسی تغییر شکلهای دیواره گود و آسیب پذیری ساختمانهای مجاور ناشی از این تغییر شکلها
 • آشنایی با روش های مختلف پایدارسازی دیواره گود
 • یادآوری از مبانی علم خاک در خصوص :توزیع تنش ها، گسیختگی، نشست ها و ... حضور آب در خاک و اثرات آن ، فشارهای جانبی در دیواره گود و مدول عکس العمل خاک
 • نحوه شناسایی پارامترهای ژئوتکنیکی مرتبط با گودبرداری و انجام آزمایشات مربوطه
 • مبانی طراحی روش های پایدارسازی گود( سازه نگهبان خرپایی، روش مهار متقابل، شمع و ...)
 • مبانی طرح و اجرای دیوارهای دیافراگمی
 • اجرای مهار های مختلف
 • ضوابط ایمنی مرتبط با گودبرداری
 • ضوابط حقوقی مرتبط با کودبرداری
 • آشنایی با روش های مطالعات ژئوتکنیک