.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

 توانمندسازي مديران شبكه و IT در استفاده از فناوري مجازي سازي و بهره مندي از قابليت هاي گوناگون آن با توجه به فراگيرشدن استفاده از تكنولوژي های  مجازي سازي در شبکه های کامپیوتریشرایط شرکت کنندگان
آشنايي كامل با مباحث مربوط به Windows Server و يا گذراندن دوره MCSA

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
نصب و راه اندازي Data Center مجازي و مديريت آن

مخاطبان
دانشجويان دوره جامع شبكه

مدت
30  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

Introduction
What's New in vSphere 5
Plan, Install, Configure, and Upgrade vCenter Server and VMware ESXi
Secure vCenter Server and ESXi and Identify vSphere Architecture and Solutions
Plan and Configure vSphere Networking
Plan and Configure vSphere Storage
Create and Deploy Virtual Machines and vApps
Manage and Administer Virtual Machines and vApps
Establish Service Levels with Cluster, Fault Tolerance, and Resource Pools