.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

آشنایی با امکانات پیشرفته، جدید و تغییرات به روز در زبان Java و بالا بردن سطح دانش برنامه نويسي در Java.شرایط شرکت کنندگان
آشنايي كامل با برنامه نويسي شي گرا و تجربه كافي در كد نويسي متوسط

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
استفاده موثر از زبان Java در پروژه هاي حرفه اي و پياده سازي منطق پيشرفته در برنامه هاي كاربردي

مخاطبان
علاقمندان به آشنايي با برنامه نويسي در سطح حرفه اي

مدت
20  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

Sorting, Searching and Merging
Introduction to Objects
Linked Lists
Stacks and Queries
Recursion
Random Numbers, Games and Simulation
Working with Files part 1
Working with Files part 2
Hash Tables
Binary Trees 
Advanced Sorting
Review and Exam