.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

توانمند سازی دانشپذیران در نحوه نصب, پیاده سازی , مدیریت و برقراری امنیت در شبکه های بی سیم.شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با Windows و مباني شبكه.

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
توانايي در نصب، پياده سازي، مديريت و امنيت در شبكه هاي بي سيم.

مخاطبان
دانشپذيران دوره جامع شبكه

مدت
35  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

آشنایی با مفاهیم پایه وایرلس بشرح زیر:
مفاهیم موج ، فرکانس و رفتار های موج (انتشار ، جذب ، بازتاب ، شکست ، انکسار و...)
آشنایی با ضوابط و فرمولهای محاسباتی طول و مکان دل و رادیو.
آشنایی با انواع رادیو و آنتن و...
آشنایی با استانداردهای وایرلس و کاربردی عملی آنها در صنعت.
آشنایی با Channel  های فرکانس و آشنایی با طریق استفاده از Spectrum Analyzerها جهت انتخاب کانال مناسب.
آشنایی با نحوه پیکربندی یک رادیو در سناریو های:
                         Wireless Access Point, Bridging, Repeating, Roaming 
آشنایی با مفاهیم امنیت در وایرلس