.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

تربيت نيروهاي متخصص در زمينه مهندسي و طراحي در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي بر اساس كدها، استانداردها و منابع ويژه اين صنعتشرایط شرکت کنندگان
دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته مهندس مكانيك (كليه گرايش ها) و كليه شاغلين و كارشناسان رشته مهندسي مكانيك

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
آشنايي با اصول طراحي و محاسبات ، آشنايي با اسناد ، مدارك و نقشه هاي مربوط به مخازن ذخيره اتمسفريك و كسب توانايي طراحي مخازن ذخيره اتمسفريك

مخاطبان
مورد استفاده افرادي كه …در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي در فازهاي طراحي و مهندسي، مهندسي تفضيلي، نصب و ساخت، راه اندازي و بهره برداري قصد فعاليت دارند

مدت
42  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

1-مقدمات و معرفي مخازن ذخيره اتمسفريك و API 650
2-مواد و مصالح و انتخاب مواد و مصالح ... جوش و انواع جوشكاري و اتصالات جوش
3-طراحي بدنه مخازن ذخيره اتمسفريك بر اساس روش
Foot Method
4-طراحي كف مخازن ذخيره اتمسفريك و
wind Girder 
5-طراحي سقف و سازه سقف
6-محاسبات باد
  wind Design
7- محاسبات زلزله
seismic Design
8- محاسبات مخازن ذخيره اتمسفريك با فشار كم
Appendix"F"
9- محاسبات مخازن ذخيره اتمسفريك از جنس استليس استيل
10-محاسبات نازل، اتصالات و متعلقات مخازن ذخيره اتمسفريك
11-محاسبات سقف شناور، انواع سقف شناور
مدارك و نقشه ها
12-محاسبات مخازن ذخيره اتمسفريك با دماي بالاتر از 90
Appendix"M"
13-
Tank gaeging
14-محاسبات
Anchor chair بر اساس AISI E-2

15- محاسبات مخازن ذخيره اتمسفريك در مقابل فشار خارجي Extemal Press- APP."V"

16- Allowable Eternal loads on tank shell openings Appendix"M"