.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

تربيت نيروهاي متخصص در زمينه رنگهای صنعتی شامل شناخت انواع رنگها , نحوه برآورد , سفارش سازی , آماده سازی سطح , اعمال رنگ , بازرسی, عیب یابی و شناخت عوامل مؤثر بر خرابیهای رنگشرایط شرکت کنندگان
دارا بودن مدرك ليسانس فني در رشته هاي مرتبط(مكانيك ، شيمي ، متالورژي و ... )

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
انواع رنگها نحوه برآورد و سفارش سازي رنگ نحوه اجراي رنگهاي صنعتي اصول بازرسي و عيب يابي رنگ

مخاطبان
مورد استفاده كارشناسان دفاتر فني كارفرمايان و صاحبان صنعت و يا پروژه هاي صنعتي مشاورين / بازرسان فني و كنترل كيفي پروژه هاي صنعتي مجريان و پيمانكاران رنگهاي صنعتي سازندگان تجهيزات فلزي صنعتي

مدت
26  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

 

  مقدمه

فصل 1 - رنگ ها       

1-رزین ها

1-1-ترموپلاستیک   

1-2-ترموستها                                                                                                                                                                             

2-پیگمنت ها                                                                                                            

3-حلالها                                                                                                                  

روش های خشک شدن و سخت شدن رنگ ها                                                                       

الف- اکسیداسیون                                                                                                

ب- تبخیر حلال                                                                                                 

پ –  واکنش شیمیایی                                                                                         

ت-  بهم پیوستن                                                                                                        

فصل 2 - پوششهای حاوی روی                                                                                                   

2-1-خوردگی گالوانیک                                                                                                 

2-2-پوششهای غیر آلی حاوی روی                                                                                   

2-3- پوشش های آلی حاوی روی                                                                                                                                       

3-مقایسه بین پوششهای غیر آلی و آلی حاوی روی                                                                 

4-مزایای پرایمر آلی                                                                                                     

5- لایه های رویی پرایمرهای غیر آلی روی                                                                

فصل 3 - آماده سازی سطح                                                                                                       

3-1-  Abresives                                                                                            

3-1-1- Metallic Abresives                                                                                                                              

3-1-2 - Non-Metallic Abrecsives                                                             

3-2- Blast Cleaning                                                                                                 

3-2-1- Blast Cleaning  Centrifugal                               

3-2-2-  Air blast Cleaning Abrasive ،  انواع مختلف تجهیزات Air Blast                                                                                                                                                    

3-2-3-Water Blast Cleaning                                                                                      

3-2-4 –Hand and Power Tool Cleaning                                                                      

3-2-4-1-Hand Cleaning                                                                                          

3-2-4-2-Power Tool Cleaning

فصل 4- اعمال رنگ                                                                                                       

4-1- نکات عمومی                                                                                            

4-2- فاکتورهای مؤثر بر اعمال رنگ                                                                       

4-3- روش های اعمال رنگ                                                                                         

فصل 5- بازرسی                                                                                                              

1-مسئولیتهای بازرس                                                                                             

2- استاندارد ASTM D 4752-98                                                                                

3- استاندارد ASTM D 3359-97                                                                                

فصل 6 - سفارشات رنگ                                                                                                                                        

6-1- آزمایشهای کیفی سازنده                                                                                   

6-2-اصطلاحات رایج                                                                                                                               

فصل 7- عیوب رنگ و عوامل بوجود آورنده                                                                                 

7-1-انتخاب نامناسب                                                                                              

7-2-عیوب ناشی از ماهیت رنگ ها                                                                              

7-2-1-پوششهای آلی                                                                                             

7-2-2-پوششهای معدنی                                                                                          

7-3-تخریبهای مربوط به چسبندگی                                                                             

7-3-1-Bilstering

7-3-2-Peeling

7-3-3-Flaking &Scaling

7-3-4-Intercoat Delamination     

7-3-5-Under Cutting

7-4- عیوب ناشی از جنس سطح                                                                                 

7-5- عیوب مربوط به اعمال رنگ                                                                                

7-5-1-مخلوط کردن(Mixing)

7-5-2-رقیق کردن (Thining)

7-5-3- شرایط اتمسفری                                                                                                                        

7-5-4- ضخامت فیلم رنگ                                                                                        

7-5-5-Over Spray

7-5-6- حفره ها (Pinholes)

7-5-7-پاشش رنگ (Spatter)

7-5-8- جاهای بدون پوشش (Holidays)

7-5-9- دهانه آتش فشان ( cratering )

7-5-10- پس دادن رنگ (Bleeding)

7-5-11-سرخ شدن (Blushing)

7-5-12- بالا آمدن  (LIfhing)

7-5-13- پوست پرتقالی شدن (Orangeped)

7-5-14- شره کردن وپستی وبلندی (Puns or Sags)

7-6- عیوب ناشی از طراحی                                                                                       

7-6-1- گوشه ها                                                                                                  

7-6-2- چهارگوش های عمیق                                                                                   

7-6-3- قسمتهای ناپیوسته                                                                                      

7-6-4- جوشها                                                                                                    

7-6-5- جوشهای غیر مسطح                                                                                     

7-6-6- زوایای پشت به پشت                                                                                     

7-6-7- مخازن ذخیره                                                                                            

7-6-8- سازه های لوله ای                                                                                        

7-7- تخریب های ناشی از عوامل خارجی 

7-7-1- تخریبهای شیمیایی

7-7-2- سایش و فرسایش

7-7-3- سطوح پیچ ومهره