.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

هدف از تعريف اين درس كسب مهارتهاي لازم و كافي در زمينه طراحي مخازن تحت فشار توسط نرم افزار PV-Elite بر اساس استاندارد های مورد تائید صنايع نفت، گاز و پتروشيمي توسط کارشناسان طراحی مخازن تحت فشار می باشد. شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با اصول طراحي تخصصي مخازن تحت فشار بر استاندارد ASME, Sec.VIII, Div. 1 آشناي و توانايي كافي كار با كامپيوتر

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
توانايي طراحي و مدل سازي مخازن ذخيره تحت فشار به كمك نرم افزار PV-Elite بر اساس ASME, SEC. VIII, DIV. 1

مخاطبان
شركت كنندگان در دوره طراحي تخصصي مخازن تحت فشار دانشجويان سال آخر ، فارغ التحصيلان و كارجويان رشته مهندسي مكانيك و كارشناساني كه در صنايع نفت گاز و پتروشيمي و حتي ديگر صنايع در فازهاي مطالعه و تحقيق، طراحي و مهندسي، ساخت و نصب فعاليت دارند.

مدت
30  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

SESSION-1

 (Example 1: Vessel supported by leg)

An introduction to pressure vessel design (review)

Introduction to PVELITE 2011 and software definitions

Head design under internal pressure

Shell design under internal pressure

SESSION-2

Nozzle Modeling and definitions (type of nozzles , flanges,…)

Brief introduction to local load estimation codes

Brief introduction to WRC 107/297

SESSION-3

Supports modeling and definitions

Skirt design Base plate design Anchor bolt design

Middle Skirt design

SESSION-4

Lug design Base plate design Anchor bolt design

Leg design, Base plate design Anchor bolt design

SESSION-5

Saddle Design Base plate design Anchor bolt design

SESSION-6

Internals Modeling and consideration ( trays, Packings, Distributors,Bed limiters,packing supports,feed pipes,Vortex breakers,liquid,internal heads,…)

SESSION-7

External attachments modeling ( Ladder& Platfroms,Stiffeners,insulation, piping force moments)

SESSION-8

Local loads and WRC

SESSION-9

Special heads ( flat heads, bolted cover heads, Blinded body flanges)

SESSION-10

Example (Drum modeling for session 1 to 9 )

SESSION-11

Example (Tower modeling for session 1 to 9 )

SESSION-12

Introduction to codecalc ( WRC for clips (pipe clips), half pipe modeling)