.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

 

  1. آموزش و توانمند سازی مخاطبین به 4 فن مورد نیاز یادگیری زبان انگلیسی خصوصا مکالمه جهت استفاده در شرایط مختلف ( کار، تحصیل ، سفر ...)
  2. تکمیل مفاهیم آموزشی در سطح قبل و ارتقاء سطح علمی دانشپذیران با توجه به سرفصل های کتاب

 شرایط شرکت کنندگان
گذراندن دوره پيشنياز يا شركت در مصاحبه تعيين سطح سن 18 سال به بالا جهت شركت در مصاحبه

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
1- تسلط بر قواعد دستوري verb complement,comparison with as...as مجهول حال ساده- فعل هاي modal,be,get چگونگي بكارگيري فعل هاي be supposed to,was/were going to و گذشته سوم فعل past perfect , دستور زبان inseprable phrasal verb, و چگونگي بكارگيري notدر دستور زبان 2-آشنايي با كلمات و عبارات مرتبط با رفتارهاي اجتماعي - رنگ مواد اوليه- پارچه - مد - اتفاقات عجيب و غريب- خرافات- قوانين و مقررات جرم و مجازات 3-نگارش متون مرتبط با متن كتاب 4- تقويت مهارت گفتاري و شنيداري 5- توانايي بحث و گفتگو پيرو موضوعات كتاب

مخاطبان
كليه علاقمندان به يادگيري محاوره زبان انگليسي و كساني كه مايل به ارتقا زبان عمومي خود هستند. دانش آموختگان سطح قبل

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

Touchstone series consistof four books. Level will coverunits of Touch stone book number4Thislevel will start Baccording to the CEFR classification, students can startIELTS exams from this level

Unit 5: Law and Order

Learning grammar points about the passive of modal verbs, and grammar of get passive vs. be passive and also the grammar of (catch+ person+ verb+ ing;

Learning vocabulary and phrases about rules and regulations, crimes and offenses, the people who commit them and punishment

Learning when and how to use expressions like “First of all” and “that’s a good point

Learning how to write a comment responding to a web article

Unit 6: Strange Events

Learning grammar points about: the past perfect, and response with so and neither

Learning vocabulary and phrases about strange events, coincidences, superstitions from around the world;

Learning how to use expressions to make your meaning clear and how to make your meaning stronger

Learning how to write a family story

Unit 7: Problem Solving

Learning grammar points like: causative get and have and the grammar of need (need + passive infinitives and need +verb+ ing

Learning vocabulary and phrases about: Errands, Household problems;

Learning how to speak informally in short sentences and the time usage of “UH-oh “and “Oops

Learning how to write a proposal presenting a solution to a problem

 
Unit 8: Behavior

Learning grammar points like: Past modals (would have, should have, could have) and past modals for speculation

Learning vocabulary and phrases about: Emotions and personal qualities, expression describing behavior

Learning how to use That reminds me of)” For sharing experiences), and “Like “in informal speeches

Learning how to write a note of apology

 
 

 آزمونwriting و test به صورت انلاین برگزار میگردد