.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
 • هدف ارتقای سطح ورودی زبان آموزان به دوره های اصلی آیلتس می باشد
 • توانمند سازی علاقه مندان به شرکت در آزمون های بین الملی آیلتس در مهارت های چهارگانه این آزمون (سطح A2 بر اساس استاندارد CEFR)
 • داوطلبان در حد نمره 3.5 با گذراندن این دوره باید بتوانند نمره 4.5 را کسب نمایند. 

 شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با زبان در حد intermediate / با ورودي آزمون شفاهي3.5

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
1.تقويت مهارت هاي چهارگانه گفتاري،شنيداري و خواندني و نوشتاري جهت ورود به دوره IELTS 2.آشنايي ابتدايي با آزمون آيلتس و مهارت هاي آن 3.آشنايي با لغات و گرامرهاي مورد نياز جهت ارتقاء سطح زباني

مخاطبان
زبان آموزاني كه متقاضي سطح IELTS بوده ولي ضعف زباني دارند و در آزمون تعيين سطح حداقل بايد نمره 3.5 را كسب نمايند.

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 1. کار بر روی 4 مهارت اصلی + گرامر و لغت 
 2. تدریس یک فصل در هر 2 جلسه
 3. ارائه مثال ها و نمونه های استاندارد بیشتر در سر کلاس ها جهت آشنایی زبان آموزان با کاربرد مهارت ها
 4. ارائه قسمت هایی از درس ها که به عنوان کار در منزل جهت فعال نگه داشتن زبان آموزان
 5. تدریس به شیوه تعاملی و گروه بندی زبان آموزان
 6. کتاب IELTS MindSet Foundatainشامل 10 فصل می شود و هر فصل روی یک موضوع تمرکز دارد و بر روی هر 4 مهارت خواندن و نوشتن و صحبت کردن و گوش دادن کار می شود. موضوعات و مهارت های هر فصل شامل موارد زیر می باشد.

Unit 01: Daily Life

Reading: Choose the correct answer
Reading: Sentence completion
Writing: Describing a daily routine
Reading: Matching
Writing: A description
Listening: Matching
Speaking: Talking about your day

Unit 02: House and Home
Speaking: Items in a home
Listening 1: Picture description
Reading: Note taking
Grammar: Simple present positive, negative and questions
Listening 2: Short answers
Reading: dialogue building and matching
Writing: An email to a friend about accommodation

Unit 03: Hobbies, leisure and entertainment

Listening: Multiple choice questions
Grammar: Present simple / present continuous
Reading: Use of distraction
Writing: Responding to a message from a friend


Unit 04: Travel and holidays

Vocabulary: Holiday activities
Reading: Reading for specific information and detailed meaning
Listening: Interview task
Speaking: adding more detail and giving reasons
Grammar: Past simple and present simple
Writing: Emails
Speaking: Experiences

Unit 05: Food

Listening: Matching
Speaking: Eating habits
Reading: Sentence completion 1
Writing: Describing a process
Reading: Sentence completion 2
Speaking: A meal you enjoy
Writing: Food in your country

Unit 06: Transport and places in town

Listening: Gap-fill
Grammar: Comparatives and superlatives
Speaking: Talking about transport and towns
Writing: A longer piece of continuous writing

Unit 07: Jobs, work and study

Vocabulary: Skills and abilities
Listening: Note completion extension
Grammar: can / can’t / could / couldn’t
Speaking: Describing skills and abilities
Vocabulary: Work experience
Reading: True, False, not given
Writing: An email for a summer job

Unit 08: Health and medicine

Listening 1: Matching
Reading: An opinion based essay
Grammar: Should and shouldn’t/should not
Speaking: describing a picture
Vocabulary: How to relax
Listening 2: Multiple-choice questions
Grammar 2: Have to / don’t have to
Writing: An email to a friend giving advice
Unit 09: Language

Grammar: going to for future plans
Listening: Discussing a language project
Speaking: A longer talk about a topic
Reading: Sentence completion
Writing: Short essay on a topic

Unit 10: Science and Technology

Listening: A lecture
Writing: describing a graph
Speaking: Describing a gadget

شرکت کنندگان در دوره لازم است برای شرکت در این دوره تجهیزات زیر را در اختیار داشته باشند:

1- اینترنت پر سرعت بیشتر از 512 کیلوبایت متقارن

2- کامپیوتر یا لپ تاپ با حداقل مشخصات

 • 1.4GHz Intel Pentium 4 or faster processor (or equivalent)
 • Windows 10, 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit))
 • Microsoft Internet Explorer 9 or later, Windows Edge browser, Mozilla Firefox, and GoogleChrome

 

 

 


 

 

 


  

 

3-HEADSET برای شنیدن یا صحبت نمودن و امکان استفاده از وب کم براي آزمون هاي شفاهي