.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
 •  آشنايي با اصول نقشه کشي صنعتي و نحوه خواندن نقشه هاي صنعتي
 • توانايي ترسيم نقشه هاي دو بعدي صنعتي با AutoCAD
 • توانايي خواندن نقشه هاي صنعتي
 • آشنايي با فرمان هاي اصلی AutoCAD


شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با ويندوز تسلط به نقشه كشي صنعتي

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
توانايي ترسيم نقشه هاي صنعتي، توانايي لايه بندي و تنظيمات پيشرفته پلات نقشه هاي صنعتي

مخاطبان
كليه دانشجويان و مهندسان رشته هاي مكانيك، عمران، نفت و ...

مدت
50  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 • معرفي نرم افزارهاي CAD و مباحثي پيرامون CAD/CAE/CAM

 • معرفي محيط ACAD 2019، دستورات LIMITS, ZOOM GRID, PLINE SNAP و روشهاي ورود مختصات
 • مرور دستورات قبل و رفع اشكال، دستورات CIRCLE, FILLET, CHAMFER,ARC, حل يك نقشه كاربردي
 • دستورات OBJECT SMAP, ORTHO, OFFSET, COPY, MOVE, ID دستورات ROTATE,SCALE,MIRROR,ARROY,EXPLODE,PEDIT,LIST,DIST,UNDO,REDO
 • مديريت لايه ها، دستور LAYER ، گزينه هاي نوار وضعيت شامل POLAR, TRACKING, OSNUP, ORTHO, دستور BREAK
 • دستورات CATCH و بحث برش، متغيرهاي اندازه گيري ADDIM، اندازه گذاري بطور كامل ، STYLE, TEXT,MTEXT, ويرايش متن
 • مقدمات مدلسازي سه بعدي در اتوكد، دستورات CYLINDER, BOX,CONE, PYRAMID,WEDGE,TORUS دستور UCS بطور كامل، دستورات EXTRUDE, SUB TREAT, ترسيم مدل هاي سه بعدي
 • دستورات SOLID EDIT بطور كامل، دستور PRESS PULL، دستور UNION ، INTERSET
 • SELECT OBJECT شامل FENCE,ADD,AU,CP, PREVIOUS, LAST, UNDO, REMOVE, دستورات TOIN
 • تهيه نقشه الگوي TEMPLATE DRAMING، تنظيمات PLOT نقشه، دستور EXPLODE
 • دستورات SKETCH و SPLINE, طريقه ايجاد چندين LAYOUT در نقشه، ترسيم نقشه عملي مركب يك فيكسچر
 • دستورات DEVIDE, MEASURE, POINT, DDP TYPE, PD MODE, PD SIZE