.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

 آموزش و توانمند سازی مخاطبین به 4 فن مورد نیاز یادگیری زبان انگلیسی خصوصا مکالمه  جهت استفاده در شرایط مختلف ( کار، تحصیل ، سفر ...)

تکمیل مفاهیم آموزشی در مکالمه 4و ارتقاء سطح علمی دانشپذیران با توجه به سرفصل های کتاب و تکمیل سطح  A2 بر اساس استاندارد CEFR  و ایجاد انگیزه و آماده سازی افراد برای حضور در  دوره های بالاترشرایط شرکت کنندگان
آشنايي حداقل به زبان انگليسي در سطح مكالمه 4و سن 18 سال به بالا جهت شركت در مصاحبه

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
1-تسلط بر قواعد دستوري آينده- VERB+ING-صفات مقايسه ايCOMPARETIVE ADJ.+گذشته استمراري- ضماير بازتابي -ترتيب قرارگيري صفات- 2- توانايي مكالمه و صحبت در رابطه با ظواهر- مسافرت- ارتباطات- اتفاقات- پيشنهاد و نصيحت- خانه - آينده 3-آشنايي با كلمات و. اصطلاحاتي در زمينه كار- درس - مشاغل- انواع سفر- مبله كردن واشياء منزل - اجزاي بدن- آسيب وصدمه ها 4- تسلط برنگارش متون مرتبط با عناوين كتاب 5-تقويت LISTENING - تلفظ كلمات و جملات و بحث و گفتگو در رابطه با عناوين مرح شده در كتاب

مخاطبان
كليه علاقمندان به يادگيري محاوره زبان انگليسي و كساني كه مايل به ارتقا زبان عمومي خود هستند. دانش اموختگان مكالمه 4

مدت
60  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

 دانشپذیران درمجموعه کتاب های TouchStone با این موارد  اشنا خواهند شد:قواعد دستوری زبان، استراتژی مکالمه، واژگان ، تقویت توانایی درک مطلب و شنیداری زبان(listening)- خواندن و نگارش متون مجموعه کتاب های  Touchstoneچهار جلد می باشند که به 8 سطح تقسیم شده است
دانشپذیران در مکالمه 5، پنج فصل  از کتاب 3 &2
Touchstone را اموزش می بینند.این دوره بر اساس استاندارد جوامع مشترک انجمن های اروپایی    ((Common European Framework OfReference(CEFR))در سطح استاندارد2 Aمی باشد.

Unit 9: Things happen (چیزهایی که اتفاق می افتد)
1. آشنایی با قواعد ساختاری گذشته استمراری در جملات خبری و پرسشی past continuous
2. اشنایی با ضمایر بازتابی Reflexive Pronoun مانند myself, yourself, herself,…
3. آشنایی با کلمات و عبارات مربوط به اجزای بدن – اسیب ها
4. آشنایی با چگونگی بکارگیری اصطلاحاتی هم چون  I bet و نحوه نشان دادن واکنش به یک موضوع
5.  نگارش یک حکایت با بکارگیری when , while 
Unit 10: Communication ( ارتباطات)
1. آشنایی با دستور زبان صفات مقایسه ای (comparative adjectives) مانند less , more
2. آشنایی با اصطلاحات و راه های برقراری ارتباط و اصطلاحات در مکالمه تلفنی
3. آشنایی با چگونگی قطع و شروع مجدد یک مکالمه تلفنی
4. آشنایی با نحوه بکارگیری  اصلاحاتی چون just
5.  نگارش مقاله در رابطه با جوانب مثبت و منفی یک موضوع
Unit 11: Appearances ( ظواهر)
1. آشنایی با دستور زبان have got برای توصیف ظواهر افراد
2. آشنایی با دستور زبان verb+ ing  و حروف اضافه
3. آشنایی با صفات و اصطلاحات برای توصیف ظاهر افراد
4. آشنایی بانحوه و زمان بکارگیری اصطلاحاتی چون ؟You mean ..? , What do you call
5.  نگارش یک متن در رابطه با روند مد
Unit 12: Looking Ahead (نگاه به آینده)
1. آشنایی با قواعد دستوری آینده با will, might , may برای پیش بینی و بحث درباره اینده
2. آشنایی با قاعده دستوری فعل های حال دارای مفهوم آینده با استفاده از if clause
3. آشنایی با عبارات و کلمات مربوط به برنامه های کاری ، درسی و زندگی و آشنایی با مشاغل
4. آسنایی با نحوه و زمان بکارگیری اصطلاحاتی مانند will , all right , OK
5. نگارش متنی در رابطه با یک اختراع با بکارگیری عبارات first ,second ,..
Touchstone 3
unit1:The way We Are( به گونه ای که هستیم)
1. آشنایی با قواعد دستوری صفت ها با قید حالت،قیدهای قبل ازصفت ها، قیدها+قید،adjectiveprefixes
2. آشنایی با عبارات و کلمات مربوط به رفتار با استفاده از بکارگیری قید ها،تعریف ویژکی های شخصیتی افراد
3. آشنایی با نحوه و زمان بکارگیری اصطلاحاتی مانند “Always “ ,”At Least
4.آموزش چگونگی نگارش یک پروفایل شخصی  
موارد ارزشیابی  دوره به شرح زیر می باشد:  
Touchstone 2: units 9-12
Touchstone 3: units 1
  Mid - term: Units 9,10  15 % out of 100
 Written :45 multiple choice questions , 5 essay questions for writting section
Final Exam :units
9,10,11,12(T2) ,1 (T3) 27% out of 100
Written : listening (10) questions , vocabulary & grammer 25questions, Reading 10 questions, writting 5 questions 
  Oralexam: cards    24% out of 100
monologues /dialogues based on thebook
CalssPerformence
: 34% out of 100
 
  آموزش کتاب فیلم VideoResource BookTouchstone 2
Episode 3Quiz
Student’s book units:9
ACT3
Episode 3: What Do you Need?
·         After you watch
 
Episode 4Quiz
Student’s book units10-12
ACT 1
Episode 4: What’s the Plan?
·         Before you watch
·         While you watch
·         After you watch
ACT2
ACT3
  آموزش کتاب فیلم VideoResource BookTouchstone 3
 
Student’s book units1
ACT1
Episode 1: A Day in the Park
 
*    Before you watch