.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

آموزش محتويات پايه و مشترك در دوره هاي برنامه نويسي و آماده سازي دانش پژوهان جهت ورود به دوره هاي برنامه نويسي.شرایط شرکت کنندگان
-حداقل آشنايي با زبان انگليسي و رياضيات. -آشنايي با Windows دارا بودن سن 12تا17سال

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
آمادگي پيداكردن براي شركت در هر دوره برنامه نويسي وآشنايي كامل به الگوريتم وفلوچارت و آشنايي با اصول پايه برنامه نويسي

مخاطبان
نوجوانان 12تا 17 سال وعلاقه مندان به برنامه نويسي

مدت
35  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  1. Introduction to problem solving using structured approach(مقدمه اي بر حل مسئله با استفاده از رويكرد ساخت يافته)
  2. Using algorithms and basic flowchart symbols(استفاده از الگوريتم و فلوچارت)
  3. Additional symbols(كاراكترهاي اضافي)
  4. Sequential, decision making and repetition structures(ساختارهاي تكرار، تصميم گيري و ترتيب)
  5. Combined structures, Introduction to C# language(ساختار هاي تركيبي، مقدمه اي بر زبان C#)
  6. Data types, literals, variables(انواع داده ها، ليترال، متغيرها)
  7. Operators, expressions and statements(اپراتورها، اصطلاحات و عبارات)
  8. Program control statements(عبارات كنترلي)
  9. Arrays(آرايه ها)
  10. Functions(توابع)