.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

توانمند سازی دانشجویان و فارغ التحصیلان معماری در زمینه مدلسازی پارامتریک در معماری توسط نرم افزارشرایط شرکت کنندگان
آشنايي مقدماتي با نرم افزار Rhino- تسلط به رياضيات و فرمول هاي رياضي آشنايي با ويندوز

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
شركت كنندگان،پارامترهاي اصلي و الگوريتم هاي ساخت احجام پارامتريك را فراخواهند گرفت. nuref modeling را با استفاده از توابع رياضي و تعريف توابع مي توانند انجام دهند. توانايي اندازه گذاري مدل ايجاد شده و آماده نمودن آن براي ساخت

مخاطبان
مورد استفاده افرادي كه در مباحث معماري ، طراحي صنعتي، طراحي جواهرآلات فعاليت دارند.دانشجويان ارشد معماري

مدت
28  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  1. آشنایی کلی با مختصات و قابلیت های نرم افزار RHINO و ساختار ایجاد مدل در نرم افزارها بر اساس مدل سازی NURBS( تعاریف و مفاهیم ساختار NURBS)
  2. آشنایی با نرم افزار Grasshopper و ایجاد مدل و لینک بین دو نرم افزار RHINO و Grasshopper
  3. آشنایی با مفهوم الگوریتم  داده ها( آشنایی با مفهوم پارامتر و کامپوننت)
  4. تنظیم و تقسیم داده ها بر حسب نوع ، تغییر داده و گرفتن خروجی از مدل
  5. استفاده از تطبیق داده ها(data matching)
  6. استفاده از توابع ریاضی و منطقی در ساخت خط، سطح ، حجم و....
  7. آموزش روش استفاده از object Grasshopper مانند point, curve , surface, solid
  8. کار با منحنی تجزیه و تحلیل داده های سطحی
  9. کار با Transformation
  10. کار با DataTree