.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

طراحي مفهوم گرايانه و ايده پردازانه پروژه هاي معماري و طراحي داخليشرایط شرکت کنندگان
آشنايي با مباني و اصول طراحي معماري

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
شناخت ايده و كانسپت آشنايي با فرايند طراحي انجام طراحي خلاقانه مبتني بر ايده آشنايي با نحوه ارائه و طراحي كوتاه مدت (اسكيس)

مخاطبان
دانشجويان و فارغ التحصيلان معماري و معماري داخلي كه با مباني طراحي و معماري آشنايي علمي و عملي داشته باشند

مدت
50  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

آشنايي با مباحث ايده و كانسپت  در معماري

تحليل نمونه هاي موردي و برنامه اول

آموزش شيت بندي و برنامه دوم

بررسي مصاديق شيت بندي

برنامه سوم

تحليل برنامه سوم و ارائه برنامه نهايي

اسكيس هاي يك جلسه اي متناسب با برنامه پاياني

ژوژمان باز پروژه نهايي