.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

شناخت انواع نقشه ها و ترسيم صحيح نقشه هاي اجرايي با توجه به مصالح اجزاء مختلفشرایط شرکت کنندگان
آشنايي با ترسيم فني فاز 1و تسلط به نقشه كشي معماري با اتوكد

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
آشنايي با فازبندي ساختماني، تلفيق نقشه هاي مختلف با همديگر.آشنايي با مصالح مختلف آشنايي با ترسيم نقشه هاي بزرگنمايي و برش هاي اجرايي و اينكه چگونه جزييات مهم ساختمان را ترسيم كند

مخاطبان
دانشجويان و علاقه مندان معماري و طراحي دكوراسيون داخلي

مدت
50  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

انتخاب يك پلان معماري فاز 1و تكميل نقشه هاي معماري

انتقال نقشه هاي سازه و تاسيسات بر روي نقشه هاي فاز 1

ترسيم خطوط نازك كاري داخل پلان ها

تيپ بندي انواع درب ها و پنجره ها

آشنايي با انواع مصالح كف

آشنايي با انواع بدنه

آشنايي با انواع سقف

جمع بندي و تركيب كف -بدنه و سقف درون نقشه ها

ترسيم جدول نازك كاري 

تكميل برش ها

تكميل نماها

انتخاب بزرگنمايي هاي مختلف در پلان

آشنايي با جزييات

انتقال جزييات در نقشه ها

جمع بندي كل پلانها-مقاطع- نماها-و جزييات با يكديگر