.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

ترسيم تجسم سه بعدي معماريشرایط شرکت کنندگان
آشنايي با ترسيم فني

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
ترسيم پرسپكتيو هاي داخلي معماري ترسيم پرسپكتيوهاي خارجي معماري تبديل ايده هاي ذهني به تصاوير عيني

مخاطبان
دانشجويان معماري و دانش پذيران اصول پايه

مدت
30  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  1. مرور انواع ترسيمات دو بعدي و تجسم سه بعدي و تمرين هاي پرسپكتيو دستي و ايزومتريك هاي ساده
  2. معرفي انواع پرسپكتيو 1 نقطه اي، 2نقطه اي، 3نقطه اي – ديد ناظر، ديد پرنده – و كاربرد آنها، تمرين هاي خط، معرفي اجزاء پرسپكتيو خط افق ، صفحه تصوير، نقطه گريز، ...
  3. شروع بحث پرسپكتيو 1 نقطه اي ، و تمرين هاي مكعب و عمق و ....
  4. طراحي و ترسيم جداره هاي مختلف يك پرسپكتيو 1نقطه اي (داخلي و خارجي) – كف، سقف، ديوارها، بدنه روبرو قوانين قطر و ترسيم دايره
  5. شروع بحث پرسپكتيو 2نقطه اي و تمرين انواع مكعب و اعمال قوانين قطر، تقسيم بندي، دايره، .... به پرسپكتيو 2 نقطه اي ناظر و پرونده
  6. انواع روشهاي ساخت حجم، برش عمودي و افقي ، برش مايل، پر و خالي كردن حجم و ....
  7. تمرين بدنه سازي در پرسپكتيو 2نقطه اي، ديد ناظر و ديد پرنده، نمايش بافت ، مصالح و بازشو و ...
  8. انجام پرسپكتيوهاي معماري خارجي، و رعايت اصول پرسپكتيو (اتصال به زمين، پس زمينه ، پيش زمينه و ...)
  9. انجام پرسپكتيوهاي معماري داخلي، پرسپكتيو صفحات شيب دار
  10. سايه، انعكاس، پروژه نهايي ...