.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

آشنايي با قابليت هاي نرم افزار MATLAB به عنوان يكي از قوي ترين نرم افزارهاي توسعه الگوريتم، برنامه نويسي-محاسباتي.

 آموزش كامل نحوه برنامه نويسي و محاسبات در نرم افزار MATLAB. شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با اصول برنامه نويسي. آشنايي با سيستم عامل ويندوز. دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته هاي مهندسي برق، شيمي، نفت، پتروشيمي، مكانيك و ... مورد استفاده دانشجويان رشته هاي مهندسي و علوم پايه.

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
توانمندي در استفاده از matlab در تحليل و حل مسائل رياضي و توابع آماري مطابق با سرفص دوره

مخاطبان
دانشجويان و فارغ التحصيلان مهندسي برق، شيمي، نفت، پتروشيمي، مكانيك دانشجويان رشته هاي مهندسي و علوم پايه.

مدت
30  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

-  معرفي و آشنايي با MATLAB، بيان نقش و اهميت نرم افزار MATLAB در تحليل و محاسبات مهندسي

-  معرفي كلي محيط MATLAB

-  آموزش طريقه نصب MATLAB

-  مديريت فضاي كار

-  مديريت پنجره فرمان

-  طريقه استفاده از help نرم افزار

-  معرفي توابع اوليه و پايه

-  چگونگي تعاريف و مقداردهي متغيرها، محاسبات عددي

-  شروع توابع رياضي عمومي تا توابع مثلثاتي

-  ادامه توابع رياضي عمومي، ادامه توابع مثلثاتي، توابع نمايي و لگاريتمي، توابع تواني، توابع مختلط، توابع تبديل مختصات دوبعدي

-  توابع تبديل مختصات سه بعدي، توابع ضرب نقطه اي و برداري، ساير توابع مفيد درMATLAB

-  آشنايي با ماتريس ها و بردارها و عمليات روي آنها و توابع مرتبط

-  توابع تصادفي، توابع sum، انحراف معيار، واريانس، توابع آماري

-  توابع sont، max، min، مثلثي

-  مقدمات و نوشتن و اجراي اسكريپت هاي mfile ،

-  آموزش مقدمات برنامه نويسي

-  معرفي m-file و تابع و مثالهاي مختلف جهت روشن شدن موضوع

-  تنظيم ورودي و خروجي توابع و رفع عيب

-  معرفي ساختارهاي تصميم if, else if و حل چند مثال

-  ساختار تصميم switch، مفاهيم nargin، nargout و برنامه نويسي با آنها

-  عملگرهاي منطقي و رابطه اي

-  معرفي ساختار تكرار for و انواع روشهاي استفاده

-  معرفي ساختار تكرار while

-  حل مسائل مختلف برنامه نويسي با MATLAB با تمركز بر شرطها و حلقه ها

-  نكات رفع عيب و كار با انواع توابع

-  حل مسايل مختلف با توابع – فراخواني توابع از درون توابع

-  توابع بازگشتي

-  ارسال نتايج برنامه درون فايل

-  كاربرد نرم افزار در آناليز عددي

-  برازش منحني

-  بانكهاي اطلاعاتي، آرايه هاي سلولي و ساختاري، ساختمان داده ها

-  رسم نمودارها و گرافيك دو بعدي

-  گرافيك سه بعدي

-  انواع توابع plot