.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

توانمند سازي نيروهاي متخصص در زمينه طراحي خطوط لوله هاي صنعتي در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي بر اساس استانداردهاي ويژه اين صنعتشرایط شرکت کنندگان
دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته مهندسي مكانيك (كليه گرايش ها)

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
آشنايي با اصول طراحي خطوط لوله AIG و UIG آشنايي با اقلام مختلف در خطوط لوله و اصول انتخاب مواد و مصالح آشنايي با استانداردها و كدهاي مربوطه و تهيه نقشه ها و مدارك مرتبط مانند PLOT PLAN,ISOMETRIC

مخاطبان
علاقه مند به اشتغال و همچنين شاغلين در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي در فازهاي مطالعاتي، طراحي و مهندسي، ساخت، نصب و بهره برداري دانشجويان و فارغ التحصيلان مهندسي مكانيك

مدت
42  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، شيميايي، دارويي و ... و نقش piping و لوله كشي صنعتي

جايگاه piping و لوله كشي صنعتي در مهندسي اصولي، مهندسي تفضيلي، ساخت و نصب و بهره برداري

نقشه و مدارك كورد نياز در طراحي خطوط لوله، نقشه ها . مدارك توليد شده در بخش piping

اقلام و تجهيزات بكار رفته در لوله كشي صنعتي و piping و معرفي استانداردهاي هر كدام، اصول انتخاب مواد و كاربرد

اقلام و تجهيزات بكار رفته در لوله كشي صنعتي و piping و معرفي استانداردهاي هر كدام، اصول انتخاب مواد و كاربرد

دستگاهها و تجهيزات ثابت drum

دستگاهها و تجهيزات ثابت storage tank

دستگاهها و تجهيزات ثابت tower & reactor

دستگاهها و تجهيزات ثابت shell & tube heat exchanger

دستگاهها و تجهيزات ثابت cooling tower & air cooled heat exchanger

دستگاهها و تجهيزات ثابت double pipe & plate heat exchanger

دستگاهها و تجهيزات ثابت ejector,heater,reformer,boiler,package

دستگاهها و تجهيزات دوار pump

دستگاهها و تجهيزات دوار turbine,compressor

مشخصه هاي فني، كدها و استانداردهاي لوله كشي صنعتي eng standard specification

انواع piping hook up و اصول طراحي خطوط لوله aig و vig

تجهيزات ابزار دقيق و ارتباط با طراحي خطوط لوله

طراحي و تهيه نقشه هاي plot plan,key plan,piping plan,isometric,...

نقش و عملكرد نرم افزارهاي سه بعدي مانند pdms در طراحي خطوط لوله