.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

ایجاد توانایی شناخت و درک کاربرد رنک و نور در دكوراسيون داخليشرایط شرکت کنندگان
آشنايي با مقدمات معماري داخلي و يا كارشناسان معماري

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
شناخت و درك كاربرد رنك و نور در دكوراسيون داخلي

مخاطبان
علاقه مندان به معماري داخلي يا كارشناسان معماري

مدت
33  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  • شناخت رنگ،روانشناسي رنگ و چرخ رنگ 
  • كاربرد رنگ در دكوراسيون داخلي 
  • آشنايي و درك نور،روانشناسي نور و رنگ نور 
  • منابع نور و انواع نورپردازي