.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

توانمند سازي دانش پذيران در برنامه ريزي، طراحي و استقرار فيزيكي و منطقي Windows Server 2012 و زيرساخت AD DS و همچنين توانمند سازي آنان در بهينه سازي و نگهداري سرويس هاي شبكه.شرایط شرکت کنندگان
تسلط دانش پژوهان در ايجاد تنظيمات پيشرفته در سرويس هاي شبكه مانند سرويس هاي تشخيص هويت، مديريت حقوق كاربران، توزيع بار شبكه، بازيابي اطلاعات و سرويس ها پس از خراب شدن مبتني بر Windows sever 2012

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
طراحي و اجراي DHCP . طراحي و پياده سازي Domain و option هاي DHCP. طراحي و پياده سازي استراتژي تامين IPAM. طراحي استراتژي پياده سازي DNS. طراحي فضاي نام DNS. بهينه سازي تنظيمات DNS server. طراحي DNS جهت دسترسي و امنيت بالا. طراحي و پياده سازي AD Ds forest. طراحي و پياده سازي AD DS domain. طراحي فضاي نام DNS در محيط AD DS. طراحي، اجرا و پردازش GPO برنامه ريزي مديريت group policy. برنامه ريزي و اجراي DFS. طراحي و پياده سازي سرويس هاي دسترسي از راه دور. طراحي RADIUS. برنامه ريزي و اجراي Direct Access. شرح فرايند طراحي امنيت شبكه. چگونگي شناسايي و تجزيه تهديدات امنيتي شبكه. شرح پياده سازي Windows fire wall. طراحي NAP.

مخاطبان
-كليه دانشجويان و فارغ التحصيلان IT / كامپيوتر -علاقمندان به تنظيمات و مديريت Windows server 2012 -كارشناسان و مديران شبكه

مدت
50  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

Module 1: Planning Server Upgrade and Migration

Module 2: Planning and Implementing a Server Deployment Infrastructure

Module 3: Designing and Maintaining an IP Configuration and Address Management Solution

Module 4: Designing and Implementing Name Resolution

Module 5: Designing and Implementing an Active Directory Domain Services Forest and Domain Infrastructure

Module 6: Designing and Implementing an OU Infrastructure and AD DS Permissions Model

Module 7: Designing and Implementing a Group Policy Object Strategy

Module 8: Designing and Implementing an AD DS Physical Topology

Module 9: Planning and Implementing Storage

Module 10: Planning and Implementing File Services

Module 11: Designing and Implementing Network Access Services

Module 12: Designing and Implementing Network Protection