.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

هدف از تعريف اين درس كسب مهارتهاي لازم در زمينه طراحي مخازن تحت فشار بر اساس استاندارد های مورد تائید صنايع نفت، گاز و پتروشيمي توسط فارغ التحصیلان دانشگاهی مي باشد.شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با زبان انگليسي، دانشجويان سال آخر و فارغ التحصيلان رشته مهندسي مكانيك (كليه گرايش ها)

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
توانايي طراحي و انجام محاسبات لازم و همچنين تهيه مدارك و مستندات( مرسوم مهندسي )مخازن ذخيره تحت فشار بر اساس ASME, SEC. VIII, DIV. 1

مخاطبان
دانشجويان، فارغ التحصيلان و كارجويان رشته مهندسي مكانيك و كارشناساني كه در صنايع نفت گاز و پتروشيمي و حتي ديگر صنايع در فازهاي مطالعه و تحقيق، طراحي و مهندسي، ساخت و نصب فعاليت دارند.

مدت
60  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

 

 

 SESSION-1

 • Plant stages from feasible study to operation
 • Licensor and PDP (Process Design Package)
 • Basic Engineering and BDP (Basic Design Package)

SESSION-2

 • An introduction to “Detail Engineering” (Different type of departments)
 • An introduction to “Static Equipments”
 • Available Standards in oil and gas field (mechanical design)

SESSION-3 Introduction to pressure vessel

 • An introduction to process equipment
 • An introduction to pressure vessels
 • Components of pressure vessel parts

SESSION-4 Introduction to ASME

 • An introduction to ASME code (All sections)
 • ASME Sec. VIII Div I/II/III criteria
 • Review for design of pressure vessel according to ASME SEC VIII DIV I (general chart)

SESSION-5 Material

 • Material standards
 • ASME Materials and organization of part II
 • Material selection for pressure vessels

SESSION-6 Stress and loading

 • Stress and type of stress
 • Brief introduction to loadings
 • Failure in pressure vessels

SESSION-7 ASME SEC. VIII, DIV. 1

 • ASME SEC. VIII, DIV. 1 - Scope of application U-1(c)(2)
 • General review of SEC VIII DIV I parts

SESSION-8 Shell design

 • Definitions
 • Theoretical basis
 • ASME code and handbooks formulas: Cylindrical shells: Internal pressure, External Pressure, Stiffening rings
 • ASME code and handbooks formulas: Spherical shells: Internal pressure, External Pressure, Stiffening rings,
 •  Shell design consideration
 • Design procedure
 • Sample problem: shell design

SESSION-9 Head design

 • Definition for heads and sections
 • Introduction to Joint Efficiencies
 • ASME code and handbooks formulas: head design for internal and external pressure
 • Head to shell section
 • Cone to head reinforcement and design consideration
 • Continue to sample problem: head design

SESSION-10 Conical sections

 • Rules for conical reducer sections and conical heads under internal pressure (Appendix 1-5)
 • Rules for reinforcement of cone-to-cylinder junction under external pressure (Appendix 1-8)
 • Sample problem

SESSION-11 Opening and nozzles

 • Definition and classification
 • Reinforcement for opening
 • Requirement of welds at opening
 • Calculation of nozzle neck thickness
 • Large openings in cylindrical and conical shells
 • Flange and pipes

SESSION-12 WRC

 • Introduction to WRC
 • General equation
 • Spherical shells
 • Cylindrical Shells
 • Opening and nozzle design procedures
 • Pipe clips
 • Loads on pipe clips and affect on shell
 • Procedure for clips checking

SESSION-13

 • Flange and gasket design
 • Sample problem

SESSION-14 Supports

 • Weight conditions
 • Introduction to ASCE and UBC codes
 • Type of supports and application
 • Wind load calculation
 • Seismic load calculation

SESSION-15

 • Skirt Design
 • Sample problem

SESSION-16

 • saddle Design
 • Sample problem

SESSION-17

 • Leg and Lug Design
 • Sample problem

SESSION-18 Welding

 • Introduction to welding
 • Terms and definition
 • Welded joint categories and types
 • Requirement for radiographic examination
 • Joint efficiency
 • Welding processes
 • Welding heat treatment
 • Welding documentation

SESSION-19 Examination and test

 • Nondestructive tests
 • Destructive/Mechanical tests
 • Welding imperfections and repairs

SESSION-20 Lifting calculation

 • Introduction to erection
 • Terms and definition
 • Selection of lug and trunnion
 • Calculation

SESSION-21 Internal parts

 • Introduction to tray / internals
 • Terms and definition
 • Internal affects on vessel design

SESSION-22 Tall towers

 • Vibration
 • Design consideration for tall towers
 • Introduction to Stacks

SESSION-23 High pressure vessels

 • Design consideration for high pressure vessels

SESSION-24 Specification and drawings

 • Review for sample pressure vessel specification and deign consideration due to clauses of it
 • Review for standard drawing and applications
 • Vendor drawings and checking procedures