.: دوره های قابل ثبت نام
دپارتمان زبان های خارجی


گروه
17 - زبان انگلیسی - مکالمه

مدت دوره
120  ساعت
گروه های ارائه شده:
کد دورهروز و ساعتثبت نام
12169 پنج شنبه دوشنبه سه شنبه شنبه 9:00-12:00ثبت نام