.: دوره های قابل ثبت نام
دپارتمان زبان های خارجی


گروه
17 - زبان انگلیسی - مکالمه

مدت دوره
3  ساعت
گروه های ارائه شده:
کد دورهروز و ساعتثبت نام
12231 سه شنبه 15:00-17:00ثبت نام