.: دوره های قابل ثبت نام
دپارتمان زبان های خارجی


گروه
17 - IELTS

مدت دوره
3  ساعت
گروه های ارائه شده:
کد دورهروز و ساعتثبت نام
12230 پنج شنبه 16:00-17:45ثبت نام