.: دوره های قابل ثبت نام
دپارتمان زبان های خارجی


گروه
17 - زبان انگلیسی - مکالمه

مدت دوره
40  ساعت
گروه های ارائه شده:
کد دورهروز و ساعتثبت نام
12156 سه شنبه یکشنبه 19:00-21:00ثبت نام