.: مشخصات دوره
مديريت ريسك با نرم افزار Primavera Risk Analysis - Pert master
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

درك مفاهيم ريسك و عدم قطعيت در پروژه

جايگاه مديريت ريسك در استاندارد PMBOK

چگونگي محاسبه رتبه ريسك و رتبه بندي ريسك ها

برنامه ريزي جهت پاسخ به ريسك هاي پروژه

چگونگي اجراي آناليز ريسك در پروژه و تجزيه و تحليل نتايج آن

لينك يكپارچه نرم افزار با Primavera و MS Prject
 

 

دانش پژوهان بايد مسلط به اصول برنامه ريزي و كنترل پروژه و همچنين يكي از نرم افزارهاي كنترل پروژه باشند

 
   
   
 
3,900,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
30 ساعت