.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

توانمند سازي کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه و همچنین مدیران پروژه به مفاهیم ریسک و مدیریت آن مبتنی بر استاندارد pmbok و همچنین استفاده از نرم افزار Primavera Risk Analysis  در تحلیل و مدیریت ریسک در پروژه هاشرایط شرکت کنندگان
دانش پژوهان بايد مسلط به اصول برنامه ريزي و كنترل پروژه و همچنين يكي از نرم افزارهاي كنترل پروژه باشند

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
درك مفاهيم ريسك و عدم قطعيت در پروژه جايگاه مديريت ريسك در استاندارد PMBOK چگونگي محاسبه رتبه ريسك و رتبه بندي ريسك ها برنامه ريزي جهت پاسخ به ريسك هاي پروژه چگونگي اجراي آناليز ريسك در پروژه و تجزيه و تحليل نتايج آن لينك يكپارچه نرم افزار با Primavera و MS Prject

مخاطبان
كارشناسان برنامه ريزي و كنترل پروژه مديران پروژه دانشجويان و فارغ التحصيلان مهندسي صنايع

مدت
30  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

 مفهوم پروژه

 تفاوت پروژه (Project) و عمليات (Operation)

مفهوم مديريت پروژه

گذري بر استاندارد PMBOK

فرآيندهاي اصلي دانش مديريت پروژه

جايگاه مديريت ريسك در استاندارد PMBOK

آشنايي با مفهوم ريسك و عدم قطعيت در پروژه

مروري كلي بر فرآيندهاي مديريت ريسك

 

وارد كردن مشخصات عمومي پروژه در نرم افزار

تعريف تقويم

ايجاد فهرست فعاليت ها در نرم افزار و دسته بندي آنها

تعيين مدت زمان انجام هر فعاليت

تعريف قيد هاي زماني در نرم افزار

تعريف ارتباطات بين فعاليت ها

تعريف منابع پروژه

تخصيص منابع و هزينه به فعاليت ها

محاسبه هزينه منابع

بررسي هيستوگرام منابع

تسطيح منابع

 

ذخيره خط مبناي پروژه (Set Baseline)

 

پيگيري پيشرفت پروژه طبق برنامه زمانبندي

به روزآوري برنامه زمانبندي پروژه

درصد پيشرفت واقعي و مورد انتظار

برنامه ريزي جهت مديريت ريسك (برنامه ريزي عدم قطعيت در پروژه)

برنامه ريزي ريسك در نرم افزار

مروري بر راه هاي شناسايي ريسك هاي پروژه

آشنايي با قسمت هاي مختلف سند Risk Register

ثبت ريسك هاي پروژه در Risk Register

 

مروري بر مفهوم تجزيه و تحليل كيفي و كمي ريسك ها

 

مروري بر روش هاي تعيين احتمال و اثر ريسك ها ( بصورت كيفي و كمي )

ماتريس احتمال و اثر

چگونگي محاسبه رتبه ريسك و رتبه بندي ريسك ها

ثبت احتمال و اثر ريسك هاي پروژه در Risk Register ( بصورت كيفي و كمي )

 

حساسيت، اهميت و بحراني بودن ريسك

 

اندازه گيري و ثبت همبستگي

توليد زمانبندي بر اساس ريسك

چگونگي اجراي آناليز ريسك در پروژه و تجزيه و تحليل نتايج آن

بررسي تئوري تحليل ريسك در نرم افزار و خروجي هاي آن

  • تجزيه و تحليل ريسك با استفاده از روش پرت
  • تجزيه و تحليل ريسك با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو

تحليل نتايج ريسك پروژه

شاخص بحراني بودن فعاليت ها

گراف تورنادو (Tornado Graph)

نمودار پراكندگي ‌(Scatter Plot)

تهيه نمودار جريان نقدينگي احتمالي (Probabilistic Cash Flow)

فرآيند نظارت و كنترل ريسك هاي پروژه

لينك يكپارچه نرم افزار با Primavera و MS Prject

  • كار با برنامه هاي Primavera
  • كار با برنامه هاي Microsoft Project

گزارشات تكميلي و پيشرفته مديريت ريسك

چاپ گرفتن از اطلاعات پروژه