.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
  1. آشنايي با ضوابط محاسبه مباحث مبتنی بر نحلیل سازه ها
  2. آشنایی با تکنیک ها موفقیت در آزمون  ورود به حرفه و پرسش و پاسخ سوالات


شرایط شرکت کنندگان
دارا بودن حداقل مدرك كارشناسي عمران

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره


مخاطبان
داوطلبان شركت در آزمون ورود به حرفه داراي شرايط مد نظر دفتر مقررات ملي ساختمان

مدت
18  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل