.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

    امروزه طراحی ساختمان هایي با مصرف انرژي کم و حتی ساختمان هایي بدون مصرف انرژي مورد توجه قرار گرفته است. شبیه سازي ساختمان می تواند کمک شایانی در پیش بینی کاهش مصرف انرژي و دست یافتن به آسایش در فضاي داخلی ساختمان داشته باشد.  در چند دهه گذشته شبیه سازي انرژي و تحقیقات مربوط به آن مورد توجه اکثر کشورهاي پیشرفته قرار گرفته است به طوري که افزایش کارآیی انرژي و آسایش ساختمان از تیپ بناهاي اداري و عمومی به تیپ خانه ها و بناهاي خصوصی نیز توسعه یافته است.

  نرم افزار Ecotect به معماران و طراحان امکان می دهد تا مقادیر متفاوتی از اطلاعات را مانند الگوهای وضع هوا و میزان نور روز در منطقه را، در نرم افزار تعریف کرده و سپس، تاثیرات زیست محیطی انتخابهای مختلف طراحی را بررسی کنند.شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با مباني معماري و درس تنظيم شرايط محيطي تسلط به نرم افزار اتوكد يا رويت و مفاهيم ترسيم توسط نرم افزارها

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
1-ترسيمات سع بعدي ساختمان و وارد نمودن ترسيمات از نرم افزار هاي اتوكد و رويت، تعريف مصالح مورد نياز 2-آناليز هاي حرارتي 3-تحليل اطلاعات اقليمي شهر و تحليل سايت 4-تنظيمات و ارزيابي سايه اندازي و همچنين طراحي سايبان مورد نياز 5-تحليل روشنايي، نور روز و نور مصنوعي، عمق نفوذ نور 6-محاسبه ميزان تابش دريافتي در سطوح مختلف ساختمان 7-نمودار مسير خورشيدي 8-آناليز موانع تابش 9-تحليل هاي آكوستيكي

مخاطبان
كليه مهندسان و طراحان علاقه مند به طراحي اقليم و محاسبات اقليمي همچنين افرادي كه به پژوهش در زمينه اقليم و انرژي هاي تجديد پذير مشغول مي باشند. و كليه دانشجويان ارشد معماري علاقمند به تحقيق در زمينه اقليم و انرژي هاي تجديد پذير

مدت
15  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 1. ترسیمات و نسبت دادن مصالح
 2. وارد نمودن اطلاعات اقلیمی، تنظیم ساعت محلی و اطلاعات پروژه
 3. وارد نمودن اطلاعات و برنامه زون های حرارتی
 4. آنالیز حرارتی زون ها، تحلیل نمودارها
 5. ابزار weather tool و تحلیل اطلاعات اقلیمی شهر، تحلیل سایت
 6. تنظیمات سایه اندازی
 7. شبکه تحلیل روشنایی، عمق نفوذ نور، آنالیز سه بعدی روشنایی
 8. محاسبه میزان تابش دریافتی در سطوح مختلف ساختمان
 9. ارزیابی سایه اندازی
 10. نمودار مسیر خورشید
 11. طراحی سایبان بهینه با توجه به نحوه قرارگیری پنجره ها و نورهای مناسب و مورد نیاز ساختمان
 12. ارزیابی قرارگیری در معرض خورشید ، آنالیز موانع تابشی
 13. تحلیل های آکوستیکی و تحلیل های نمودار های آن
 14. خروجی فیلم