.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

کسب اطلاعات علمی، کاربردی و حرفه و افزایش کیفی سطح دانش و آگاهی های فنی متقاضیان ورود به حرفه برای دریافت پروانه به کار مهندسی پایه 3 در صلاحیت اجرا بر اساس بخشنامه شماره 420/57603 مورخ 01/11/1393شرایط شرکت کنندگان
فارغ التحصيلان رشته هاي مهندسي عمران و معماري داوطلب عضويت در سازمان نظام مهندسي(مدت اعتبار اين گواهينامه 3سال مي باشد) اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان در رشته عمران و معماري

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
فارغ التحصيلان رشته هاي مهندسي عمران و معماري داوطلب عضويت در سازمان نظام مهندسي اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان در رشته عمران و معماري كه اين دوره را نگذرانده اند

مدت
12  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  • آشنایی با شرح وظایف و مسئولیت های پیمانکار
  • اصول نگارش فنی، روش های کنترل و نحوه هماهنگی در اجرای پروژه و ارتباط بین عوامل اجرایی
  • آشنایی با انواع قراردادها  وشرایط عمومنی وخصوصی آن ها
  • آشنایی با قوانین و ضوابط حقوقی مرتبط باوظایف و مسئولیت های پیمانکار
  • آشنایی با صنعت بیمه در ساختمان
  • ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (HSE)
  • اخلاق مهندسی