.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمانشرایط شرکت کنندگان
دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 3 و پايه 2 طراحي و نظارت از گروه شهرسازي از سازمان نظام مهندسي ساختمان

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس داراي پروانه اشتغال پايه 3و پايه 2 طراحي و نظارت از گروه شهرسازي

مدت
16  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  1. کلیاتی از قوانین مربوط به زمین و مالکیت آن و چگونگی بررسی اسناد مالکین  زمین
  2. بررسی آخرین ضوابط شهسازی و نحوه اعمال آن در تهیه طرح های تفکیکی
  3. روشهای تحلیل سایت شامل جهت شیب عمومی اراضی و نحوه دفع آب های سطحی ، عوارض طبیعی و تحلیل فضایی سایت و تعیین ابعاد و جهت قطعات تفکیکی
  4. بررسی وضعیت خدمات زیر بنایی و عمومی در منطقه و میزان برخورداری زمین  از این خدمات
  5. بررسی وضعیت و سلسله مراتب شبکه حمل و نقل در منطقه و ضوابط و استانداردهای طراحی شبکه حمل و نقل شامل عرض معابر ، قوس ها ، مقاطع طولی و عرض گذربندیها
  6. معیارها و روش  تعیین سلسله مراتب خدمات شهری و الگوی استقرار کاربری های خدماتی در مناطق مسکونی
  7. انواع نقشه های مورد نیاز و چگونگی تعیین موقعیت ملک
  8. نحوه تهیه و ارائه گزارش توجیهی
  9. کارگاه عملی تفکیک اراضی شهری