.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمانشرایط شرکت کنندگان
دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 2 نظارت از سازمان نظام مهندسي ساختمان

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس داراي پروانه اشتغال پايه 2 نظارت گروه نقشه برداري

مدت
16  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  • آشنایی با انواع نقشه های سایت پلان و توپوگرافی و پروفیل های طولی و عرضی
  • نحوه محاسبه حجم عملیات خاکی( با استفاده از منحنی بروکنر)
  • محاسبه طرح هندسی معابر و رمپ های ورودی به ساختمان
  • نحوه پروفیل برداری از گودبرداری های ساختمانی