.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمانشرایط شرکت کنندگان
دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 2 محاسبه از سازمان نظام مهندسي ساختمان

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس داراي پروانه اشتغال پايه 2 محاسبه گروه عمران

مدت
24  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  • آشنایی با سیستم های سازه ای لوله ای ( tubular system & tube in tube)
  • آشنایی با سیستم های سازه ای با خرپای کمربندی
  • آشنایی با اندر کنش سیستم های خمشی با دیوار برشی و یا مهاربندی
  • آشنایی با سیستم های خمشی فولادی همراه با دیوار برشی
  • آشنایی با سیستم های سازه ای فولادی با مهاربندی بیرونی
  • آشنایی با سیستم های سازه ای بلند مرکب