.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمانشرایط شرکت کنندگان
دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 2 محاسبه از سازمان نظام مهندسي ساختمان

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس داراي پروانه اشتغال پايه 2 محاسبه گروه عمران

مدت
24  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 • مبانی طراحی بر اساس عملکرد
 • سطوح عملکرد
 • زلزله سطح طراحی
 • روش تحلیل : 1) استاتیکی 2) دینامیکی
 • روش بار افزون (تحلیل استاتیکی غیرخطی)
 • منحنی ظرفیت-منحنی تقاضا و نقطه عملکرد
 • اصول مدلسازی سیستم های فولادی
 • اصول مدلسازی سیستم های بتن آرمه
 • مقاوم سازی سازه های بتن آرمه
 • مقاوم سازی سازه های فولادی
 • تعبیه هسته مقاوم در اسکلت (دیوار برشی-بتن آرمه یا فولادی یاهسته مهاربندی
 • طراحی ژاکت فولادی، بتنی و کامپوزیت
 • اصول طراحی سیستم های مقاوم