.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمانشرایط شرکت کنندگان
دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 3 محاسبه از سازمان نظام مهندسي ساختمان

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس داراي پروانه اشتغال پايه 3 محاسبه گروه عمران

مدت
24  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  • کلیات و تعاریف
  • بارهای ناشی از انفجار
  • مشخصات مکانیکی و دینامیکی مصالح
  • معرفی سیستم های سازه ای مناسب و مقاوم در برابر انفجار
  • روش های تحلیل و طراحی
  • انهدام پیش رونده