.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمانشرایط شرکت کنندگان
دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 2 نظارت عمران از سازمان نظام مهندسي ساختمان

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس داراي پروانه اشتغال پايه 2 نظارت گروه عمران

مدت
16  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 • بتن پمپی (مصالح و نسبت ها، ویژگی ها و وسائل کار)
 • بتن ریزی زیر آب(مصالح و نسبت ها و ویژگی ها و اجزا، وسایل و کنترل کیفی)
 • بتن پیش آکنده (مصالح و نسبت ها و ویژگی ها و اجزا، وسایل و کنترل کیفی)
 • بتن مکیده (مصالح و نسبت ها و ویژگی ها و اجزا، وسایل و کنترل کیفی)
 • بتن پاشیدنی (مصالح و نسبت ها و ویژگی ها و اجزا، وسایل و کنترل کیفی)
 • بتن الیافی
 • بتن های با دوام بالا
 • بتن های توانمند( بتن های با کیفیت بالا)
 • بتن های سبک
 • بتن خودتراکم
 • بتن خودتراز
 • ضوابط بتن ریزی در هوای سرد، گرم، ساحلی و خلیج فارس