.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

آشنايي با ضوابط طراحي معماري مبتني بر مبحث 4 مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي

ژوژمان باز به منظور آشنايي داوطلبان با امتياز دهي
 شرایط شرکت کنندگان
دارا بودن مدرك كارشناسي معماري حداقل 3 سال از اخذ مدرك كارشناسي گذشته باشد

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
آشنايي با مقررات و ضوابط شهرسازي و مقررات ملي ساختمان

مخاطبان
فارغ التحصيلان كارشناسي معماري اعضا سازمان نظام مهندسي كه تمايل به شركت در امتحان اخذ پايه 3 معماري را دارند

مدت
33  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

•نحوه ترسيم پلان ، نما و مقاطع


•ضوابط طراحي معماري:
ديوارهاي باربر
اسكلت فلزي و بتوني
تعريف فضاها
ابعاد فضاها
كيفيت فضاها
نحوه ارتباط فضاها با يكديگر


•ضوابط و مقررات شهرسازي :
سطح اشغال و تراكم كاربري هاي مختلف
ضابطه ارتفاعي
نحوه جانمايي
نورگيرها
پاركينگ


•بررسي رعايت اصول نقشه كشي


•بررسي رعايت مقررات ملي در طرح هاي ارائه شده