.: مشخصات درس
عنوان درس: كاربرد ارگونومي در معماري داخلي
  اهداف و مهارتها   سرفصل  

در نظرگيري شرايط انسان و نيازهاي فيزيكي او در طراحی المان ها از قبیل میز ، صندلی و ... .

  • ارگونومي و آنتروپومتري
  • طراحي بر پايه ارگونومي 
  • گزينش ابعاد بدن در ارگونومي
  • عوامل معماري داخلي

 

شرایط شرکت کنندگان
گذراندن دوره كارگاه مباني هنر و خلاقيت معماري و بيان ايده و طرح يا دانشجويان و كارشناسان معماري
كاربرد درس در ساير دروس توانایی های مورد انتظار دانشپذیران
كسب تخصص و مهارت لازم با توجه به شرايط انسان و نيازهاي فيزيكي او در طراحي المان هايي از قبيل ميز ، صندلي و ...
مخاطبان تعداد ساعات
علاقه مندان به معماري داخلي يا دانشجويان و كارشناسان معماري 15  ساعت