.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

در نظرگيري شرايط انسان و نيازهاي فيزيكي او در طراحی المان ها از قبیل میز ، صندلی و ... .شرایط شرکت کنندگان
گذراندن دوره كارگاه مباني هنر و خلاقيت معماري و بيان ايده و طرح يا دانشجويان و كارشناسان معماري

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
كسب تخصص و مهارت لازم با توجه به شرايط انسان و نيازهاي فيزيكي او در طراحي المان هايي از قبيل ميز ، صندلي و ...

مخاطبان
علاقه مندان به معماري داخلي يا دانشجويان و كارشناسان معماري

مدت
15  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  • ارگونومي و آنتروپومتري
  • طراحي بر پايه ارگونومي 
  • گزينش ابعاد بدن در ارگونومي
  • عوامل معماري داخلي