.: مشخصات دوره
آمادگي آزمون طراحي ورود به حرفه مهندسي ( ويژه فارغ التحصيلان كارشناس و كارشناسي ارشد معماري )
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
عنوان درس: آمادگي آزمون طراحي ورود به حرفه مهندسي ويژه كارشناسان معماري (مقررات، ضوابط و بازبيني طرح ها)
روزساعت شروعساعت پایانمحل برگزاریتاریخ شروع پیش بینی شدهتاریخ شروع قطعی
دوشنبه15:0018:00ساختمان شماره 1 21/03/139421/03/1394
پنج شنبه8:0011:00ساختمان شماره 1 21/03/139421/03/1394
عنوان درس: كارگاه عملي آمادگي آزمون طراحي ورود به حرفه مهندسي (ويژه كارشناسان معماري)
روزساعت شروعساعت پایانمحل برگزاریتاریخ شروع پیش بینی شدهتاریخ شروع قطعی
جمعه9:0016:00ساختمان شماره 1 22/03/139422/03/1394
   

•آشنايي با ضوابط طراحي معماري مبتني بر مبحث 4 مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي
•ارتقا توانایی عملی داوطلبان آزمون ورود به حرفه مهندسي
•شبيه سازي آزمون سازمان نظام مهندسي به منظور مديريت زمان
•رفع نقاط ضعف در پروسه طراحي
•ژوژمان باز به منظور آشنايي داوطلبان با امتياز دهي

 

حداقل 3 سال از اخذ مدرك كارشناسي گذشته باشد

 
   
 
 
 
4,500,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1394   مجتمع فنی دیباگران نوید پارس - کداقتصادی: 411358856993، شناسه ملی: 10530316486، کدپستی: 7193755319  
 
75 ساعت 7001