.: مشخصات دوره
شبيه سازي فرآيندهاي نفت، گاز و پتروشيمي با استفاده از نرم افزار HYSYS حالت ديناميك
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانمندسازي نيروهاي متخصص در زمينه شبيه سازي حالات مختلف ناپاي فرآيندهاي شيميايي و پتروشيميايي به كمك نرم افزار HYSYS و همچنين مسلط به تمامي منوها و ابزار موجود در نرم افزار و كاربردهاي آن در