.: مشخصات دوره
طراحي دست آزاد و اسكيس
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانمند سازي دانشجويان و فارغ التحصيلان معماري در زمينه ترسيم اجسام و طرح هاي درون ذهني

 

آشنايي با اصول اوليه معماري

 
   
   
 
2,990,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1397   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
45 ساعت