.: مشخصات دوره
مديريت شبكه كامپيوتري مبتني بر سيستم عامل لينوكس 2
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

پرورش نيروي كار آمد در زمينه مديريت شبكه لينوكس

آموزش كار با سيستم عامل هاي متن باز (Open Source) در سطوح پيشرفته شبكه.

آموزش دانش پذيران بر اساس استاندارهاي بين المللي آموزش لينوكس و آماده ساختن آنان براي آزمون بين المللي.

 

تسلط به نصب، پياده سازي و تنظيمات سيستم عامل لينوكس در حد مديريت شبكه پايه.

 
   
   
 
6,450,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
50 ساعت