.: مشخصات دوره
كارگاه آموزشي مدل سازي بافت هاي بيولوژيك به كمك نرم افزار Mimics innovation suite
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   
  • ایجاد توانایی مدل سازی بافت های بیولوژیکی بر اساس عکس های استاندارد پرتونگاری رایانه ای به کمک نرم افزار MIMICS.
  • ویرایش، اصلاح و شبکه بندی مدلسازی بافت های بیولوژیکی.
  • فرآیندهای پیشرفته اصلاح مدل هندسی، افزایش کیفیت سطوح مدل و شبکه بندی به کمک نرم افزار 3-Matic.
  • انتقال مدل به سایر نرم افزارهای تحلیل مهندسی به کمک نرم افزارهای واسط.
  • مقدمه ای در ارتباط با خواص دهی پیشرفته در بافت های بیولوژیکی (Material Mapping).
 

آشنايي با كامپيوتر و مديريت فايل ها (Windows 10)

 
   
 
 
 
850,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
5 ساعت