.: مشخصات دوره
آموزش جامع و تخصصي طراحي مد و لباس
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
عنوان درس: دوره جامع كاربرد نرم افزارِ Marvelous Designer در طراحي لباس
عنوان درس: مباني هنرهاي تجسمي و رنگ شناسي(طراحي لباس)
عنوان درس: طراحي اندام و لباس
عنوان درس: طراحي لباس با متريال هاي مختلف
عنوان درس: طراحي لباس صحنه و نمايش
عنوان درس: طراحي لباس بر اساس سبك هاي مختلف
عنوان درس: طراحي الگو زنانه و مردانه به روش مولر
عنوان درس: ساخت لباس بروي مانكن(مولاژ) (الگو سازي به روش حجمي)
عنوان درس: چاپ ونقاشي روي پارچه
عنوان درس: پارچه سازي(رفو گري)
عنوان درس: طراحي لباس با استفاده از نرم افزار illustrator
   

طراحی مد و انواع لباس با استفاده از اجرای دست و نرم افزار و الگوسازی طرح لباس

آشنایی با :

-مبانی هنرهای تجسمی ،طراحی پایه و رنگ شناسی

-طراحی اندام و لباس و تاثیرات خطوط بروی اندام

-طراحی لباس با مواد و متریالهای مختلف و براساس جنسیت های پارچه ها

-طراحی لباس صحنه و نمایش

-طراحی لباس براساس سبک های مختلف

-الگوسازی به روش مولر

-الگوسازی به روش متریک

-طراحی لباس با نرم افزار IIIustrator

-طراحی لباس با نرم افزار Marvelous designer

-ساخت لباس بروی مانکن با استفاده از متریالهای مختلف

-پارچه سازی

-چاپ روی پارچه

 

آشنایی اولیه با مبانی طراحی

 
   
 
 
 
31,230,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
333 ساعت