.: مشخصات دوره
طراحي صفحات واكنش گرا با HTML5 & CSS3
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   
  1.  آموزش طراحی و پیاده سازی وب سایت ایستا به دانش پژوهان.
  2. آشنایی با Bootstrap Framework برای ساخت رابط کاربری سایتهای مدرن.
  3. آشنایی با چگونگی طراحی وب سایت واکنش گرا

 

 

آشنايي با Windows

 
   
 
 
 
6,000,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
60 ساعت