.: مشخصات دوره
مدل سازي سه بعدي معماري توسط نرم افزار Rhinoceros
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانايي ترسيم دو بعدي (مستقيم و منحني)
توانايي تبديل خطوط به اجسام سه بعدي
توانايي متريال دهي
توانايي نور پردازيتوانايي ترسيم دو بعدي (مستقيم و منحني)
 

 

آشنايي با windows , 3Dmax و دانش معماري
پيشنهاد مي گردد شركت كنندگان قبل از حضور در اين كلاس اطلاع كافي از عملكرد و توانايي هاي نرم افزار 3Dmax داشته باشند آشنايي با windows , 3Dmax و دانش معماري
پيشنهاد مي گردد شركت كنندگان قبل از حضور در اين كلاس اطلاع كافي از عملكرد و توانايي هاي نرم افزار 3Dmax داشته باشند
 

 
   
   
 
5,100,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
45 ساعت