.: مشخصات دوره
كارگاه آموزشي متره و برآورد با نرم افزار اكسل
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

توانایی متره و برآورد به خصوص با نرم افزار اکسل یکی از مهارت های ضروری و پایه ای مهندسان عمران و دانشجویان  این رشته می باشد. در این دوره شرکت کنندگان با چگونگی متره و برآورد یک پروژه عمرانی، نحوه صورت وضعیت نویسی و تعدیل نویسی و چگونگی تهیه پیشنهاد قیمت برای شرکت در مناقصه های عمرانی آشنا خواهند شد.

 

آشنايي كلي با كامپيوتر-تا حدي مطالب عمراني

 
   
   
 
4,490,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
30 ساعت